Stöd från kollegor

Socialt stöd på arbetet kan enligt Eklöf (2017) delas upp i ett antal olika delar:

 1. Instrumentellt stöd i form av praktisk hjälp
 2. Känslomässigt stöd dvs att kunna bearbeta känslomässiga påfrestningar i arbetet tillsammans med arbetskamraterna
 3. Informationsstöd bla att få tillgång till information så att man kan göra arbetsuppgifter som kräver informationen
 4. Bekräftelse och feedback från kollegor. Detta har bla betydelse för att man känner att man gör en betydelsefull insats.

Socialt stöd från kollegor har betydelse för engagemanget i arbetet, mindre benägenhet att byta jobb, motivation, att kunna göra ett bra arbete, hälsa och sjukskrivning.

Undersök din arbetssituation genom det här verktyget.

Undersökningsverktyg

Socialt stöd från kollegor

På den här arbetsplatsen finns det en eller flera personer:

 • Som behöver praktisk hjälp från andra men sällan får det
 • Som behöver prata om bekymmer på eller jobbiga upplevelser av arbetsplatsen, men sällan kan få det
 • Som sällan kan få synpunkter från andra på hur de utför sitt arbetet
 • Som behöver få information och kunskap som andra har , men sällan kan få det
 • Som arbetar bland kollegor som är spända, stressade och irriterade
 • Som arbetar under en chef som är spänd, stressad och irriterad
 • Som när de frågar efter/och får stöd samtidigt blir skuldbelagda eller anklagade

När förekommer det? Hur ofta förekommer det? Vilka situationer och vilka personer handlar det om? Man kan undersöka stödet från kollegor respektive chef/arbetsgivaren

Eklöf M. Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp bedömning och utveckling. Studentlitteratur, 2017 Lund.

Åtgärder

Diskutera med dina arbetskamrater, ditt skyddsombud och din chef hur ni kan minska ohälsosam påverkan från arbetet. Vilka åtgärder som bör väljas beror på vilka förhållanden som gör arbetet psykiskt påfrestande.

Referenser

Eklöf M. Psykosocial arbetsmiljö. Begrepp bedömning och utveckling. Studentlitteratur, 2017 Lund.

Skriv ut